Archive for ‘Ytringsfrihet’

januar 16, 2013

Manglande lærarperspektiv på nasjonale prøver

av aneaarre
nasjonale_proever_2011

Debatten om nasjonale prøver kjem på nytt og på nytt, men kjem den nokon veg?

Igjen skapar dei nasjonale prøvene i lesing, rekning og engelsk nasjonal debatt. Denne gongen er det påstandar om sminking av resultata i Oslo-skulen som på nytt er tema: Er gode prestasjonar eit resultat av at svake elever vert fritekne frå prøvene, og at andre av måla med skulen vert nedprioriterte til fordel for prøvedrilling?

Les gårsdagens sak i VG her: «Forsker: Skoler fritar svake elever for å blåse opp resultatene.»
Du kan òg lese oppfølgingssaka der ulike politikarar «Krever svar fra skolebyråden på prøvepraksis».

Eg vart spurt av NRK Ytring om eg kunne kommentere debatten om dei nasjonale prøvene frå eit lærarperspektiv. Det perspektivet er det ikkje så lett å ta. Eit lærarperspektiv vert gjerne redusert til anekdotar om sjølvopplevde negative utfordringar med dei nasjonale prøvene. Men det er jo ikkje det denne debatten manglar. Eg enda difor med å skrive om årsaken til at lærarperspektivet i denne debatten vert redusert til anekdotar. Dette vart forståeleg nok eit litt for smalt tema for Ytring, men eg meiner likevel at dette er vel verd ein diskusjon.

For årsaken til at det er vanskeleg å skrive om dette, er ikkje den at ikkje vi som lærarar diskuterer dette stadig vekk. Eller at vi ikkje opplever korleis prøvene former skuledagane. Eller at vi ikkje melder frå til leiinga vår om vi meiner at prøvene vert brukt feil. Vi har mange meiningar. Men stort sett sikrar vi oss at dei ikkje når utanfor lærarrommet sine veggar.

read more »

Reklamer
november 5, 2012

Kloke skoleledere holder kjeft?

av Eivind Solfjell

Dette var den første posten jeg skrev da jeg opprettet bloggen min Spor etter spor, i august i fjor, under overskriften Kloke lærere holder kjeft. Foranledningen var debatten om manglende åpenhet, fryktkultur og ytringsvegring i skolen generelt, og i Oslo-skolen spesielt. Allerede den gang var dette en tilbakevendende tematikk som hadde hjemsøkt skoledebatten med ujevne mellomrom over flere år; i dag er dette igjen, dessverre, fortsatt så altfor aktuelt: VG kan i dag melde at en undersøkelse utført av Utdanningsforbundet viser at «langt over halvparten av landets rektorer og barnehagestyrere opplever at de er pålagt helt eller delvis munnkurv».

Mitt mål med å skrive denne posten var å prøve å spekulere litt om de bakenforliggende mekanismene som gjør at rektorer og skoleledere vegrer seg for å ytre seg; et ekstra poeng, som jeg i liten grad har dekket, er selvsagt de tilfeller hvor skolelederes ledere aktivt går inn for å kneble sin underordnede. Likevel vil jeg mene at de mekanismene jeg har beskrevet har, har gyldighet uavhengig av nivå i hierarkiene.

Aftenposten har i det siste satt søkelyset på den manglende åpenhetskulturen i Oslo-skolen [se for eksempel her og særlig her for en oppdatering om debatten den gang]. I Aften torsdag 9. juni nærmer vi oss det parodiske: Avisen ringte rundt til lærere og spurte om de opplevde at de kunne uttale seg offentlig, noen svarer bekreftende, men da de blir spurt om de kan bli sitert på det, må det klareres med ledelsen først. Fungerende utdanningsdirektør Kjell Richard Andersen kommenterer saken ved å si at mangel på åpenhet er et alvorlig problem, men at det hele må bero på en «misforståelse»: Det er selvsagt full frihet for ansatte i kommunale etater i Oslo til å ytre seg; ifølge Aften vil han invitere alle ansatteorganisasjoner til et møte før sommeren, for å rydde opp i denne misforståelsen.

read more »

oktober 10, 2012

Vikarposten: Alle mot alle: Kva NPM i Oslo-skolen gjer med oss

av Lærerråd

Simon Malkenes

Dagens vikarinnlegg er skrive av Simon Malkenes. Malkenes er forfattar, og lektor på Ulsrud vidaregåande skule. Han har vore aktuell med fleire kronikkar om skule og leiing denne hausten, «Besøk den verkelege verda, Erna» i Dagbladet 14. september, og «Ropet på autoritet» i Dagsavisen 12. september. Kronikken under stod på trykk i Dagsavisen 2. oktober.

Me re-publiserar den her, av di me trur at den må vere av interesse for mange, og i håp om at den vil skapa litt engasjement i dei tusen lærarheimar.  

For ein rektor er læraren eit middel til å nå etatens mål. Og i klasserommet er eleven ikkje eit mål i seg sjølv, men eit middel til å nå lærarens mål som igjen er etaten sitt mål.

Hausten har løfta lokket på New Public Management (NPM) og sett att på innsida av helse-Norge, skole, byråkrati og politi er det ikkje slik ein trudde. NPM har opphav i såkalla spelteori. Utgangspunktet er at spelarane handlar rasjonelt, at dei held seg til reglane for spelet, og at dei handlar for å maksimere eigennytten sin, dei vil vinne. Det organiserande prinsippet for målstyring er ein jamnvekttilstand, ein maktbalanse, som skal oppstå mellom spelarane, slik at dei begge har nytte av den. Men drivkrafta er egoistisk, ein skal ikkje ha empati med dei andre spelarane.

NPM er òg ein del av den politisk ideologien kalla nyliberalisme, som slo ut i full blomst rundt 1980, i Storbritannia med Thatcher og i USA med Reagan. Røtene går likevel attende til då den kalde krigen var på sitt kaldaste. Og i rota finn ein menneskesynet NPM hevdar. NPM-mennesket er det motsette av den kalde krigen sitt kommunistiske menneske, det som ofra og underkastar seg fellesskapet i eit og alt. NPM-mennesket er slik ein negasjon. Det er rasjonelt, det inngår ikkje i nokon form for fellesskap, det tek alle val sjølv, utan hjelp. Derfor er det fritt.

Korleis ser dette ut i NPM-organisasjonane i Norge? La oss ta Oslo-skolen som døme sidan eg arbeider der. Når NPM målstyrer Oslo-skolen, endrar det alle relasjonar i heile organisasjonen, mellom etat og rektor, mellom skoleleiing og lærar, og mellom lærar og elev. For ein rektor er læraren eit middel til å nå etatens mål. Og i klasserommet er eleven ikkje eit mål i seg sjølv, men eit middel til å nå lærarens mål som igjen er etaten sitt mål.

read more »

oktober 3, 2012

Misforstått anti-Min lærer-strategi

av Eivind Solfjell

Spetakkelet rundt lærervurderingssiden Min lærer fortsetter. I dag ber Utdanningsforbundet om en juridisk vurdering av nettstedet, for å avgjøre om siden er lovlig. Samtidig er det dukket opp en aksjon på Facebook, Stopp http://minlarer.no/, hvor initiativtageren av siden sier at han «kommer til å gjøre alt [han] kan for å få stoppet dette».

Jeg mener at denne tilnærmingen er svært uheldig, at den er reaktiv, passiv, og plasserer lærerstanden i en offerrolle. I stedet mener jeg man proaktivt bør analysere årsaker til at en side som denne oppstår, og så eventuelt gjøre noe for å dekke det som etter alt å dømme er et behov.

Først, det rent juridiske: Ønsker de mest aktive kritikerne av dette nettstedet, for eksempel Utdanningsforbundet, i fullt alvor at det offentlige Norge skal gripe inn og stenge nettstedet? For meg virker dette som en utålelig inngripen i borgernes ytringsfrihet, rett og slett en form for ytringssensur som ikke er vårt åpne demokrati verdig. Til VG nett sier også Juridisk fagdirektør i Datatilsynet Cecilie Rønnevik at «selv om tilsynet ikke akkurat ønsker slike sider velkommen, så skal det veldig mye til når siden først er etablert for å si at den ikke er vernet av ytringsfriheten».

Videre finnes det flere lignende sider allerede, i inn- og utland. Siden legelisten (som jeg mildt sagt er dypt skeptisk til, siden alle legene får fem av fem stjerner) vurderer fastleger i Norge, mens sidene ratemyprofessor og culpa er amerikanske sider i samme sjanger. Alle disse sidene er anonyme; eventuell troverdighet er, slik jeg ser det, utelukkende basert på grundigheten i vurderingens begrunnelse.

Dernest mener jeg at bekjempelsesstrategien er et klassisk eksempel på nybegynneratferd i forhold til sosiale medier. Utdanningsforbundets analyse av nettstedet, som man kan være enig eller uenig i, er at dette er en form for trolling, eller at det er en fare for at det vil bli brukt slik. Slik uttaler Ragnhild Lied seg: «Vi deler våre medlemmers bekymring og er sterkt kritisk til denne typen offentlig gapestokk. Flere av kommentarene må kunne sies å grense til sjikane rettet mot enkeltpersoner». Blir man utsatt for trolling, er regel nummer én som følger: Ikke mat trollene. Ved å kjempe mot den, som flere nå gjør, gir man bare nettsiden mer oppmerksomhet, mer energi, og det blir gøyere å delta på den.

read more »

september 30, 2012

«Lærerråd beklager tweet!», eventuelt «Makt i de 140 tegn»

av Eivind Solfjell

I går (lørdag 29. september) skrev jeg en tweet med Lærerråd sin Twitter-konto som så slik ut:

Det overordnede temaet er altså elevvurdering av lærere; den aktuelle hendelsen som promptet tweeten, er dette oppslaget på VG-nett i går, hvor elev Eirik Rossbach har laget en nettside hvor elever på videregående skoler over det ganske land kan skrive vurderinger og gi karakterer til sine lærere. (Se også Min lærer-siden på Facebook, hvor det er litt mer diskusjon av prosjektet.)

Vi har etter dette fått en god del reaksjoner på den opprinnelige tweeten; denne posten er derfor ment som en oppklaringspost, slik at jeg/vi slipper å besvare hver enkelt tweet som reagerer på vår/min opprinnelige tweet.

read more »

august 19, 2012

Ytringsrammer for ferske skolebloggere

av Eivind Solfjell

For de av oss som har vært mer eller mindre tett på skoledebatten de siste årene, har det vært umulig å unngå rekken av mediesaker som på forskjellige måter har problematisert læreres og skolelederes grad av frihet til å ytre seg. (Det har også vært flere slike saker tilknyttet andre offentlige virksomheter; for enkelhets skyld begrenser jeg meg her til skolefeltet.) Mange husker sikkert at det i fjor vinter og vår var en lang føljetong i mediene, særlig tilknyttet hovedstaden, hvor temaene blant annet var det mange lærere opplevde som strenge krav til lojalitet fra sine overordnede; det journalister opplevde som en mur av taushet når de ønsket skoler i tale (for eksempel her); og det Lektorlaget oppsummerte som «[redsel] for å uttale seg offentlig i frykt for negative reaksjoner», og Utdanningsforbundet beskrev som en «øredøvende stillhet om skolen».

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen på skolebesøk. Vi må anta at ærlige tilbakemeldinger oppover i systemet øker kvaliteten på de løsninger og tiltak som kommer nedover i systemet.

(Undertegnede var på den tiden styremedlem i LPU – Lektorprogrammets programutvalg, og kommenterte denne saken utførlig på utvalgets blogg. En oversikt over sakene finner du her.)

I forbindelse med oppstarten av herværende blogg ble denne problemstillingen i høyeste grad aktualisert for oss. Undertegnede er fortsatt student, og nyter godt av/utnytter på det groveste det han enn så lenge opplever som en hundre prosent uinnskrenket frihet til å si hva som helst om hva som helst. Men de fleste i Lærerråd jobber i Oslo-skolen, og har måttet ta aktiv stilling til blant annet følgende spørsmål: Hvor langt kan man gå i å skrive kritisk om et felt man selv er en del av? Hvilke begrensninger bør vi legge på oss selv, hvordan trekker vi rammene for vår frihet til å ytre oss? Dette har avstedkommet en del debatt innad i vårt nystartede bloggkollektiv, en debatt som undertegnede tenker er interessant også for utenforstående.

read more »

Støtt dr Lipkins forskning! http://www.microbediscovery.org/

Hvis du ser etter noe spesielt på denne siden, kan du søke på siden med eple+F eller ctrl+F

FredagsKilden

– et profesjonsnært tenkerom

Norsklærer med digitalt grensesnitt

– et profesjonsnært tenkerom

Skolestua

– et profesjonsnært tenkerom

Mattelærer'n

– et profesjonsnært tenkerom

Skoleprat med Hanne Sand

Sterke meninger om norsk skole

Sparringmamma

– et profesjonsnært tenkerom

Meldingsboka

Blogg om skole, barnehage og utdanning. Og Utdanningsforbundet.

Mindblog | Roger Steinbakk

– et profesjonsnært tenkerom

Barnehagske betraktninger

– et profesjonsnært tenkerom

Kjetil - about maths

- didactics and digital solutions in maths

dalstroka-innafor.net

skribleri frå Hr. Sinnes

8c - 10c

Blogging fra Hinna skole

Lektor Thues tavle

– et profesjonsnært tenkerom

Eva 2.0

Brenner for digital kompetanse og god læring

LPU

– et profesjonsnært tenkerom

LIV MARIE SCHOUs ARENA

– et profesjonsnært tenkerom

Krumelurebloggen

En lærerblogg om barn med stort læringspotensial (evnerike barn).

Dysleksidama

– et profesjonsnært tenkerom

Knut Michelsens blogg

– et profesjonsnært tenkerom

Best praksis

– et profesjonsnært tenkerom

Lærerrommet

– et profesjonsnært tenkerom

Ut av uføre(t)

– et profesjonsnært tenkerom