Archive for ‘Veiledning’

november 19, 2013

Vikarlederen: Lærerne som ikke vil lære

av Lærerråd

Denne vikarposten er skrevet av en språklektor som er mellomleder på en videregående skole. I samråd med skribenten har vi besluttet å publisere dette anonymt: På den ene siden mener vi at de delene av det kollegiet som omtales her, bør slippe å bli gjenstand for en offentlig vurdering og eventuelt påfølgende debatt; på den andre siden mener vi at det bør være rom for å lufte denne typen frustrasjoner, som vi tror i større eller mindre grad kan finnes på andre skoler og i andre kollegier enn det omtalte.

Som mellomleder på en ganske stor videregående skole med overvekt av allmennfag, føler jeg behov for å lufte en frustrasjon. Det handler om noen av de mest tradisjonelle allmennfaglærernes uvilje mot å la seg påvirke av pedagogisk tankegods, og mot at andre – foreldre, kolleger og ledelse – skal ha innsyn og medbestemmelse i det som skjer i klasserommet. Det virker på meg som denne underpopulasjonen av lærere, som heldigvis begynner å tynnes ut (det dreier seg i det store og hele om folk født på 40-, 50- og 60-tallet), betrakter sin lærergjerning som en privat virksomhet, og enhver form for innsyn i den som invaderende. Man snakker om MITT fag og om MINE elever.

dinosaurer er lærere Les resten av dette innlegget:

Reklamer
august 19, 2013

Difor mister vi nye lærarar

av aneaarre

I dag har eg ein kronikk på NRK Ytring om kvifor nyutdanna lærarar treng rettleiing, og kva vi set på spel om vi ikkje gir dei det. Kronikken kan du lese her: Difor mister vi nyutdanna lærarar.

Det er eit tap for norsk skule at mange skular sin strategi for å dempe «praksissjokket» er å kaste nyutdanna sine visjonar på bålet.

Under er ein liten kollasj som viser kva ambisjonar dei ulike partia viser i partiprogramma sine:

Skjermbilde 2013-08-19 kl. 13.53.01

Kjelde: partiprogramma til dei respektive partia.
november 18, 2012

Nyutdanna og desillusjonert?

av aneaarre

Som nyutdanna har ein ofte lange arbeidsdagar.

I juleferien i fjor var eg rimeleg sikker på at eg burde slutte som lærar. Det eg hadde hatt lyst til å bli sidan eg gjekk på ungdomsskulen, og som eg hadde brukt seks år på å utdanne meg til, stod plutseleg for meg som eit einaste stort feilval. Eg trudde eg hadde valt læraryrket fordi eg faktisk brydde meg om folk. Men dei siste månadene hadde eg opplevde at eg stort sett berre tenkte på meg sjølv. Kvar gong eg gjekk frå ein time, kjørte eg økta i repetisjon, med fokuset på meg sjølv: Var planen min god nok? Hadde eg fått sagt det eg ville? Hadde eg sagt det slik eg ville? Alt handla om meg og mine prestasjonar. Idet dette gjekk opp for meg, vart eg rimeleg sikker på at eg ikkje eigna meg som lærar. Det var det litt tungt å skulle ta innover seg.

read more »

september 4, 2012

Vikarposten: En vikarlærers erfaringer

av Lærerråd

Kristian Ruud, pedagog og vikarlærer.

Dagens vikarpost er skrevet av Kristian Ruud – som virkelig har tatt vikarlærerkonseptet vårt på alvor. Kristian er utdannet Master i pedagogikk fra Universitetet i Oslo. På søken etter fast arbeid innenfor mer voksenpedagogikk har han jobbet mange vikartimer på skole, og syns det er spennende å se skolen fra innsiden. Har ellers mye erfaring fra ungdoms- og frivillighetsarbeid innen idretten.

Kristian funderer ofte på hvorfor vi ofte gjør ting slik vi alltid har gjort det og hva som skal til for å gjøre skolen mer dynamisk – og blir stadig forbauset over hvor ofte teori blir tolket som praksis, og hvor ofte praksis bryter med teori.

Dette innlegget er først og fremst basert på erfaringer fra møter med ulike elevgrupper som vikarlærer på enkelttimebasis – en krevende situasjon dersom man kommer skjevt ut, men det finnes tips som gjør jobben enklere.

Faglærers forberedelser
Den første og svært viktige delen av vikartimen er informasjon og materiell du får av læreren du skal holde timen for. Følgende informasjon er viktig å få, for å kunne gjennomføre en god time:

 • God forklaring på timen, innhold, oppgaver, arbeidsmetoder
 • Læreverk for faget
 • Klasselister og gjerne klassebilde, for å unngå at noen jukser med navn osv.
 • Hva som er vanlige kriterier for anmerkninger, både orden og oppførsel
 • Generelle tips og hvordan klassen vanligvis oppfører seg og hvilke regler som allerede er etablert i klassefellesskapet.
 • Generell informasjon om datamaskiner, projektor og lignende

Dersom alle disse punktene er i orden, er alle forutsetningene lagt for at en god vikartime skal kunne gjennomføres, fra lærerens side.  Hva er det så vikaren må huske på for å klare å håndtere en elevmasse man møter for første og noen ganger siste gang?

Vikarens forberedelser

 • Sett deg godt inn i den informasjonen du får av faglærer
 • Sett deg godt inn i skolens generelle regler
 • Vær klar over rollen du skal innta:
  1. Det å være vikarlærer er en stor utfordring. Det er lett å velge en strategi ovenfor elevmassen der man ønsker å være ålreit. Elevene er lure, de er ofte 20–30 stykker, og av egen erfaring er dette en strategi som ofte går galt, fordi du slipper kontrollen og spiller ballen over til elevene, som gjerne benytter muligheten til å gjøre alt annet enn å være ålreite tilbake.
   read more »

september 4, 2012

Sertifisering av lærarar – nødvendig eller unødvendig?

av aneaarre

Debatten om sertifiseringsordningar for nyutdanna lærarar har vore i gang ei stund, og truleg kjem den til å bli sterkare i tida som kjem. Men vil ei slik ordning auke kvaliteten på det arbeidet som vert gjort i skulane, eller vil det berre skape enda ei unødvendig papirmølle?

Ei utgreiing av moglege sertifiseringsordningar vart varsla alt i Stortingsmelding nr. 11 (2008–09): Læreren – rollen og utdanningen. Her vart sertifisering sett på som ei vidareføring av rettleiing av nyutdanna lærarar. I meldinga (s. 93) vert to hovudargument løfta fram: «For det første skal sertifisering sikre at lærere er kvalifisert til å oppfylle de krav og det ansvar som følger med en jobb i skoleverket. Sertifisering kan bidra til å kvalitetssikre at lærerne utfører arbeid som holder en kvalitetsmessig god standard. For det andre kan sertifisering gi et signal om at det stilles høye krav til hva som forventes av en lærer.» Vidare viser ein til at (s.st.) «ser­tifisering kan legge press på studenter og lærerut­danningsinstitusjoner til å forandre praksis, og på lengre sikt bidra til å heve læreryrkets anselse.»

I fjor satte GNIST ned ei arbeidsgruppe som la fram forslag til tiltak for auka kvalitet i lærarprofesjonen. Arbeidsgruppa foreslo mellom anna utgreiing av eit system for sertifisering av lærarar. GNIST sitt arbeidsutval har valt å gå vidare med dette, og temaet har vore oppe i partnarskapet i vår.

Ein positiv konsekvens ved ei slik ordning vil i alle fall vere at vi får tvunge på plass rettleiing for alle nyutdanna i den aktuelle sertifiseringsperioden. (Og kvifor treng vi det? Fordi!) Som Kunnskapsdepartementet viser til, vil det truleg også fungere som ein kvalitetssikrar, auke statusen til yrket, samt legge eit tydlegare press på at utdanningane er av høg kvalitet. I tillegg vil det gjere det muleg å ta frå lærarar sertifiseringa. Det er dessverre gode grunnar til at det kunne vore rett frå tid til anna.

Moglege motargument er at ei sertifiseringsordning vil skape ei unødig stor papirmølle, og at det måtte vere meir fornuftig å berre bruke pengane direkte der vi ønskjer dei, t.d. til rettleiingsordningar, høgare løningar osv.

read more »

august 19, 2012

Første skuledag – som lærar

av aneaarre

På oppmoding frå NRK Ytring har eg gjort dette innlegget om til ein kronikk som du kan lese her.

I dag er det mange som har sin første skuledag. Blant desse er det ein heil del lærarar. I fjor til same tid var det eg som kvelden før hadde pakka veska, lagt fram det eg skulle ha på meg og gått og lagt meg tidleg. Dagen etter skulle eg ha min første verkelege dag som lærar. Eg trur eg var like spent som eg var før min første skuledag i 1993. For det er mykje likt å vere ny som elev og å vere ny som lærar: Ein er like usikker på om ein vil finne vener, kven ein skal snakke med i pausar, om ein har kledd seg rett, og ein vil klare å henge med eller om ein ligg langt bak alle dei andre, og så vidare og så vidare.

Så står ein der plutseleg framfor dei 30 elevane ein skal ha ansvar for i eit heilt år, og veit at det i tillegg er 120 andre ein skal prøve å lære noko kvar veke. Det er smått overveldande.

read more »

Støtt dr Lipkins forskning! http://www.microbediscovery.org/

Hvis du ser etter noe spesielt på denne siden, kan du søke på siden med eple+F eller ctrl+F

FredagsKilden

– et profesjonsnært tenkerom

Norsklærer med digitalt grensesnitt

– et profesjonsnært tenkerom

Skolestua

– et profesjonsnært tenkerom

Mattelærer'n

– et profesjonsnært tenkerom

Skoleprat med Hanne Sand

Sterke meninger om norsk skole

Sparringmamma

– et profesjonsnært tenkerom

Meldingsboka

Blogg om skole, barnehage og utdanning. Og Utdanningsforbundet.

Mindblog | Roger Steinbakk

– et profesjonsnært tenkerom

Barnehagske betraktninger

– et profesjonsnært tenkerom

Kjetil - about maths

- didactics and digital solutions in maths

dalstroka-innafor.net

skribleri frå Hr. Sinnes

8c - 10c

Blogging fra Hinna skole

Lektor Thues tavle

– et profesjonsnært tenkerom

Eva 2.0

Brenner for digital kompetanse og god læring

LPU

– et profesjonsnært tenkerom

LIV MARIE SCHOUs ARENA

– et profesjonsnært tenkerom

Krumelurebloggen

En lærerblogg om barn med stort læringspotensial (evnerike barn).

Dysleksidama

– et profesjonsnært tenkerom

Knut Michelsens blogg

– et profesjonsnært tenkerom

Best praksis

– et profesjonsnært tenkerom

Lærerrommet

– et profesjonsnært tenkerom

Ut av uføre(t)

– et profesjonsnært tenkerom