Archive for ‘Nivådeling’

april 29, 2013

Nivådeling – the never ending story

av nherleiksplass

Da har debatten blusset opp igjen: Skal vi ha nivådeling i norske skoler?
Hva baserer man i så fall dette valget på? Forskning? Lærernes ve og vel? PISA-resultater? Elevenes egne oppfatninger?

I dette innlegget ønsker jeg å komme med et litt mer nyansert bilde av nivådeling, sett fra en lærerstudents side.

Litt forskning
Helt fra studiestart har vi fått høre hvor viktig det er å verne om fellesskolen, heterogene klasserom og inkludering. Forelesere bruker uttrykk som «all forskning viser at (…)». Det gjør at jeg sitter igjen med en bismak, og spør meg hvor godt det er forsket på nivådeling som en organiseringsform. I en analyse gjort av KD, går det frem at det er lærerens undervisningspraksis som avgjør effektiviteten av nivådeling. Det er vanskelig å skulle gjøre legitim forskning på dette området, da bakgrunnsvariabelene er formidable. Derfor blir debatter om dette temaet ofte preget av konklusjoner på bakgrunn av forskning med middels til lav validitet. Hattie (2009) sin metastudie, Visible Learning, blir ofte trukket frem som et argument for at nivådeling gir svært liten effekt på læringsutbytte. Jeg vil imidlertid påpeke at det finnes flere problemområder knyttet til Hatties forskning som gjør en slik konklusjon litt forhastet:

read more »

Reklamer
april 8, 2013

Udir kritiserer Oslo kommune sine utsegn om nivådifferensiering

av aneaarre

Etter at Utdanningsdirektoratet oppheva Fylkesmannen i Oslo og Akershus sitt vedtak om pålegg om å endre praksisen med meistringsgrupper på Kastellet skole, kunne ein gjennom media få inntrykk av at skulepolitisk leiing i Oslo tolka Udir sitt vedtak som at det no er fritt fram for nivådifferensiering i skulen. Dette inntrykket har også Udir fått, noko dei tilsynelatande er mindre nøgde med. Direktoratet har difor sendt følgjande presisering til Oslo kommune:

kastellet oppfølgning

read more »

mars 22, 2013

Udir si vurdering av nivådifferensiering: ei vurdering av papir eller praksis?

av aneaarre

No har eg følgt denne debatten om nivådifferensiering i vel ei veke, og eg forstår framleis svært lite og sånn omtrent ingenting. Slik eg har forstått det, har Kastellet skole i Oslo fått medhald frå Utanningsdirektoratet om at praksisen deira med inndeling i meistringsgrupper etter «elevenes selvstendighet og arbeidsvaner, og hvordan de tilegner seg faglig kunnskap», er lovleg fordi dei jamleg evaluerer inndelinga. Dette har særleg Høgre framstilt som at Udir meiner at opplæringslova gir rom for inndeling av elevar etter nivå. Eg klarer ikkje å sjå at meistringsgrupper etter sjølvstende er det same som inndeling etter fagleg nivå, og vert svært skeptisk når eg høyrer Ødegaard og Aspaker snakke svært varmt om det, og ønskjer praksis av dette slaget i heile landet.

Skjermbilde 2013-03-22 kl. 15.32.21Her kjem ein påstand: Vi vaksne er flinke til å formulere prinsipp, handtere paragrafar, og lage ordningar som fungerer på papiret. Men eg trur vi har noko å gå på når det kjem til å sjå ordningane våre frå elevperspektiv. Eg vil meine at ordninga med narkohundar i Osloskolen er eit godt døme. Ein kan seie at det er frivillig for elevar å skrive under på eit skjema, og i prinsippet ha heilt rett i det. Men opplevinga av valfridom kan ofte vere ei litt anna enn formuleringa av den. Likeins har sikkert elevane ved Kastellet skole høve til å velje og å byte grupper, men eg ville ikkje blitt veldig overraska om det verkar litt lettare for ein byråkrat på papiret enn det verkar for ein elev i røynda.

read more »

Støtt dr Lipkins forskning! http://www.microbediscovery.org/

Hvis du ser etter noe spesielt på denne siden, kan du søke på siden med eple+F eller ctrl+F

FredagsKilden

– et profesjonsnært tenkerom

Norsklærer med digitalt grensesnitt

– et profesjonsnært tenkerom

Skolestua

– et profesjonsnært tenkerom

Mattelærer'n

– et profesjonsnært tenkerom

Skoleprat med Hanne Sand

Sterke meninger om norsk skole

Sparringmamma

– et profesjonsnært tenkerom

Meldingsboka

Blogg om skole, barnehage og utdanning. Og Utdanningsforbundet.

Mindblog | Roger Steinbakk

– et profesjonsnært tenkerom

Barnehagske betraktninger

– et profesjonsnært tenkerom

Kjetil - about maths

- didactics and digital solutions in maths

dalstroka-innafor.net

skribleri frå Hr. Sinnes

8c - 10c

Blogging fra Hinna skole

Lektor Thues tavle

– et profesjonsnært tenkerom

Eva 2.0

Brenner for digital kompetanse og god læring

LPU

– et profesjonsnært tenkerom

LIV MARIE SCHOUs ARENA

– et profesjonsnært tenkerom

Krumelurebloggen

En lærerblogg om barn med stort læringspotensial (evnerike barn).

Dysleksidama

– et profesjonsnært tenkerom

Knut Michelsens blogg

– et profesjonsnært tenkerom

Best praksis

– et profesjonsnært tenkerom

Lærerrommet

– et profesjonsnært tenkerom

Ut av uføre(t)

– et profesjonsnært tenkerom