Archive for mars, 2013

mars 31, 2013

Å konkurrere i skole

av Eivind Solfjell

Det er ikke nytt at det vi gjerne kaller high-stakes testing i skolen kan føre til forskjellige former for juks – alt fra mer eller mindre ubevisste former for «juks» – ofte vanskelig å bevise, og som kan føre til mer eller mindre berettiget mistanke om triksing, som at skoleressurser allokeres mot det som gir uttelling på en kommende test, eller at lokalt rettede sentrale tester skåres litt «snillere» enn det egentlig er dekning for, eller at man har et liberalt fritaksregime – til de helt eklatante formene for bevisst juks, som at elevers testbesvarelser gjennomgås og forbedres i etterkant av en prøve, før de for eksempel blir sendt til en sentral vurderingsinstans.

Jukset som nå er blitt avslørt i Atlanta i USA, er helt klart i den siste kategorien – men overgår kanskje alle lignende saker (som er blitt avslørt) i omfang og systematisitet. Ifølge artikkelen i The New York Times satt lærere i

locked, windowless rooms every afternoon during the week of state testing, raising students’ scores by erasing wrong answers and making them right.

Beverly L. HallEtterforskningen så langt indikerer at alt dette skjedde under overoppsyn av skolesjefen i distriktet, Beverly L. Hall (bildet), som foreløpig nekter selv å ha gitt godkjenning til jukset. Likevel: Presset på stadig forbedrede resultater som kom fra hennes kontor, motiverte de nedover i systemet til å jukse. En av lærerne som nå står frem, forklarer det slik:

read more »

Reklamer
mars 22, 2013

Udir si vurdering av nivådifferensiering: ei vurdering av papir eller praksis?

av aneaarre

No har eg følgt denne debatten om nivådifferensiering i vel ei veke, og eg forstår framleis svært lite og sånn omtrent ingenting. Slik eg har forstått det, har Kastellet skole i Oslo fått medhald frå Utanningsdirektoratet om at praksisen deira med inndeling i meistringsgrupper etter «elevenes selvstendighet og arbeidsvaner, og hvordan de tilegner seg faglig kunnskap», er lovleg fordi dei jamleg evaluerer inndelinga. Dette har særleg Høgre framstilt som at Udir meiner at opplæringslova gir rom for inndeling av elevar etter nivå. Eg klarer ikkje å sjå at meistringsgrupper etter sjølvstende er det same som inndeling etter fagleg nivå, og vert svært skeptisk når eg høyrer Ødegaard og Aspaker snakke svært varmt om det, og ønskjer praksis av dette slaget i heile landet.

Skjermbilde 2013-03-22 kl. 15.32.21Her kjem ein påstand: Vi vaksne er flinke til å formulere prinsipp, handtere paragrafar, og lage ordningar som fungerer på papiret. Men eg trur vi har noko å gå på når det kjem til å sjå ordningane våre frå elevperspektiv. Eg vil meine at ordninga med narkohundar i Osloskolen er eit godt døme. Ein kan seie at det er frivillig for elevar å skrive under på eit skjema, og i prinsippet ha heilt rett i det. Men opplevinga av valfridom kan ofte vere ei litt anna enn formuleringa av den. Likeins har sikkert elevane ved Kastellet skole høve til å velje og å byte grupper, men eg ville ikkje blitt veldig overraska om det verkar litt lettare for ein byråkrat på papiret enn det verkar for ein elev i røynda.

read more »

mars 17, 2013

Karrierevegar – for den enkelte eller for fellesskapet?

av aneaarre

Lærarar brukar nok tid på papir. Vi treng ikkje eit system som gjer at gode lærarar ender opp bak skrivebord i administrasjonar for å flytte enda fleire papir. Vi treng dei i klasseromma.

Lærarar er på fleire måtar ei flat yrkesgruppe. Tradisjonelt har læraryrket hatt flate stillingsstrukturar, flate løningar mellom lærarar og relativt sett ei flat lønsutvikling med tanke på ansiennitet. Her til lands er yrket i dag ikkje kjenneteikna av nokon overmåte høg status, og ein del vil nok meine at det heng godt saman med ikkje overmåte høge løningar. Men kan ein litt for låg status òg ha samanheng med litt for flate stillingsstrukturar?

Dei siste åra har det stadig vore snakk om å opprette karrierevegar i læraryrket. Ein har sett seg lei på at lærarar sin veg til høgare stillingar og løn går ut av klasserommet og over i administrasjon. Men sidan yrket vårt i utgangspunktet ikkje lokkar så veldig med status og løn er det kanskje heller ikkje det som først og fremst driv lærarar flest? Viss det var det som dreiv oss, hadde vel mange valt ei heilt anna utdanning og eit heilt anna yrke? Så kva vil skje med eit system som i stor grad består av folk som med viten og vilje har valt å arbeide i eit flatt system, om vi no meiner at vegen til høgare status for yrkesgruppa som heilskap er å løfte berre enkelte deler av den?

read more »

mars 17, 2013

«PISA has consistently shown a link between disadvantage and poor performance in school… but that doesn’t mean that the link is unbreakable.»

av aneaarre

«Yet the fact that countries and economies vary in the degree to which learning outcomes are linked to socio-economic background demonstrates that social background is not destiny, and that policy and practice can make a difference.» (Pisa in Focus 2013/02)

read more »

Støtt dr Lipkins forskning! http://www.microbediscovery.org/

Hvis du ser etter noe spesielt på denne siden, kan du søke på siden med eple+F eller ctrl+F

FredagsKilden

– et profesjonsnært tenkerom

Norsklærer med digitalt grensesnitt

– et profesjonsnært tenkerom

Skolestua

– et profesjonsnært tenkerom

Mattelærer'n

– et profesjonsnært tenkerom

Skoleprat med Hanne Sand

Sterke meninger om norsk skole

Sparringmamma

– et profesjonsnært tenkerom

Meldingsboka

Blogg om skole, barnehage og utdanning. Og Utdanningsforbundet.

Mindblog | Roger Steinbakk

– et profesjonsnært tenkerom

Barnehagske betraktninger

– et profesjonsnært tenkerom

Kjetil - about maths

- didactics and digital solutions in maths

dalstroka-innafor.net

skribleri frå Hr. Sinnes

8c - 10c

Blogging fra Hinna skole

Lektor Thues tavle

– et profesjonsnært tenkerom

Eva 2.0

Brenner for digital kompetanse og god læring

LPU

– et profesjonsnært tenkerom

LIV MARIE SCHOUs ARENA

– et profesjonsnært tenkerom

Krumelurebloggen

En lærerblogg om barn med stort læringspotensial (evnerike barn).

Dysleksidama

– et profesjonsnært tenkerom

Knut Michelsens blogg

– et profesjonsnært tenkerom

Best praksis

– et profesjonsnært tenkerom

Lærerrommet

– et profesjonsnært tenkerom

Ut av uføre(t)

– et profesjonsnært tenkerom