Archive for januar, 2013

januar 21, 2013

Vikarposten: Forskjeller mellom skoler: Hvilke skoler skårer høyest på de nasjonale prøvene?

av Lærerråd
Forside til de nasjonale prøvene i lesing, femte trinn, 2012.

Forside til de nasjonale prøvene i lesing, femte trinn, 2012.

Dette er den andre av tre poster fra Ola Vassli, hvor han gjennomgår de faktorene som forklarer resultatene på de nasjonale prøvene. 

Vi har tidligere sett på hvilke elevgrupper som gjør det best på de nasjonale prøvene. Her vil hvilke skoler som skårer best på disse prøvene bli presentert. Sammenlignet med andre land er prestasjonsforskjellene mellom norske skoler små. Dette skyldes nok både den politiske målsetningen om en mest mulig lik «enhetsskole», og at de sosioøkonomiske forskjellene i Norge er relativt små.   

Det er forsket mye på sammenhengen mellom ressurser og prøveresultater: Økt timetall predikerer noe høyere prøveskår, og det samme gjør også økt antall PC-er på skolen. Andel lærere med godkjent utdanning, mer bruk av assistenter eller flere timer spesialundervisning viser imidlertid ingen signifikant sammenheng med resultater. Det gjør heller ikke lærertetthet (antall lærere per elev).

read more »

Reklamer
januar 18, 2013

Vikarposten: Individuelle egenskaper: Hvilke elever skårer høyest på de nasjonale prøvene?

av Lærerråd
Forside nasjonale prøver i lesing, åttende og niende trinn.

Forside nasjonale prøver i lesing, åttende og niende trinn.

Dette er den første av tre poster fra Ola hvor han gjennomgår de faktorene som forklarer resultatene på de nasjonale prøvene. Se også: «Forskjeller mellom skoler: Hvilke skoler skårer høyest på de nasjonale prøvene?»

Nasjonale prøver tester elever i 5. og 8. klasse i grunnleggende ferdigheter i lesing, regning og engelsk. 9.-klassinger testes i lesing og regning. Prøvene er konstruert slik at de skal egne seg godt for sammenligning mellom skoler. Skoleresultater som rettes lokalt, slik som standpunktkarakterer, er påvirket av ulik vurderingspraksis mellom skoler, og er dermed noe mindre egnet til slik sammenligning. Forskning på hvilke elevgrupper som skårer høyest på de nasjonale prøvene, har vist at særlig tre individuelle egenskaper påvirker sannsynligheten for å gjøre det bra: kjønn, innvandrerbakgrunn og foreldrenes utdanning.

read more »

januar 16, 2013

Vikarposten: Faktasjekk: Jukser Oslo-skolen på nasjonale prøver?

av Lærerråd
Ola Vassli, lærer og masterstudent.

Ola Vassli, lærer og masterstudent.

Ola Vassli er lærer, og jobbet sist på Hallagerbakken skole på Holmlia. Han er for tiden småbarnsfar og masterstudent i statsvitenskap (i den rekkefølgen). Ola har i forbindelse med studiene utført statistiske analyser av hvordan utdanningsnivå og andelen elever med innvandrerbakgrunn påvirker resultatene på de nasjonale prøvene i Oslo.

Gårsdagens snakkis blant skolenerder var denne artikkelen. Der viste skoleforsker Christian Beck i samarbeid med VG at Oslo-skoler som fritok mange elever fra de nasjonale prøvene, også fikk høyere prøveskår. Tallene var basert på prøven i lesing for 5.-klassinger fra 2012.

I artikkelen stod også dette:

Rommen skole i Groruddalen er en av skolene med høyest andel minoritetsspråklige elever, men fritok kun 7 prosent av 5. klassingene. De endte opp med et av de svakeste resultatene i lesing i byen. Gran skole med omtrent like mange minoritetsspråklige elever som Rommen skole, fritok derimot tre ganger så mange – og resultatet var markant bedre.

– Årets elever på 5. trinn har en relativt høy lesekompetanse. Andel fritak beskriver elevsammensetningen, og våre elevkull varierer nok mer fra år til år enn på mange andre skoler. – Gran skoles kunnskap om den enkelte elevs læring og utvikling er det viktigste for oss. Det er trist at gode resultater blir dratt i tvil, sier Anne Myhrvold, rektor ved Gran skole.

Funnene ble av direktør i Utdanningsetaten Astrid Søgnen avfeid som svak statistikk. Og både Myhrvold og Søgnen har delvis rett: Resultatene på nasjonale prøver kan variere en del mellom ulike kull. De fleste skoleforskere bruker derfor gjennomsnittsverdier fra flere år for å analysere de nasjonale prøvene (se blant annet Opheim, Grøgaard, og Næss, 2010, s. 51). Jeg har derfor brukt en kveld og en formiddag til å kjøre en lignende analyse som Beck, men jeg har også sett på prøveresultater over de tre siste årene. Jeg har også undersøkt om man får samme resultater hvis man også ser på prøvene i regning og engelsk. Jeg har i likhet med Beck begrenset meg til å se på resultatene fra 5. klasse og kun ved offentlig (kommunalt) eide skoler. Resultatene fra prøven i engelsk for 2011 er utelatt, fordi Utdanningsdirektoratet rotet med gjennomføringen av denne prøven.

read more »

januar 16, 2013

Manglande lærarperspektiv på nasjonale prøver

av aneaarre
nasjonale_proever_2011

Debatten om nasjonale prøver kjem på nytt og på nytt, men kjem den nokon veg?

Igjen skapar dei nasjonale prøvene i lesing, rekning og engelsk nasjonal debatt. Denne gongen er det påstandar om sminking av resultata i Oslo-skulen som på nytt er tema: Er gode prestasjonar eit resultat av at svake elever vert fritekne frå prøvene, og at andre av måla med skulen vert nedprioriterte til fordel for prøvedrilling?

Les gårsdagens sak i VG her: «Forsker: Skoler fritar svake elever for å blåse opp resultatene.»
Du kan òg lese oppfølgingssaka der ulike politikarar «Krever svar fra skolebyråden på prøvepraksis».

Eg vart spurt av NRK Ytring om eg kunne kommentere debatten om dei nasjonale prøvene frå eit lærarperspektiv. Det perspektivet er det ikkje så lett å ta. Eit lærarperspektiv vert gjerne redusert til anekdotar om sjølvopplevde negative utfordringar med dei nasjonale prøvene. Men det er jo ikkje det denne debatten manglar. Eg enda difor med å skrive om årsaken til at lærarperspektivet i denne debatten vert redusert til anekdotar. Dette vart forståeleg nok eit litt for smalt tema for Ytring, men eg meiner likevel at dette er vel verd ein diskusjon.

For årsaken til at det er vanskeleg å skrive om dette, er ikkje den at ikkje vi som lærarar diskuterer dette stadig vekk. Eller at vi ikkje opplever korleis prøvene former skuledagane. Eller at vi ikkje melder frå til leiinga vår om vi meiner at prøvene vert brukt feil. Vi har mange meiningar. Men stort sett sikrar vi oss at dei ikkje når utanfor lærarrommet sine veggar.

read more »

januar 2, 2013

Vikarposten: Hva vektlegger vi i skolen? En testskole, eller danning i bred forstand?

av Lærerråd
Terje Kirsebom

Terje Kirsebom, lærer ved Mølladammen ungdomsskole.

Terje Kirsebom har vært lærer ved Mølladammen ungdomsskole i Bærum i seks og ett halvt år. Han studerer skoleledelse ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) ved Universitetet i Oslo, og har gjennomført det første av fire år på masterstudiet. Denne artikkelen er skrevet ut fra hans eksamensprøveforelesning høsten 2012. 

«Kan målstyring føre til et testregime og reproduksjon av kunnskap, på bekostning av opplæring og danning i bred forstand?» Noe av den samme problemstillingen behandles av Eivind Solfjell her på denne bloggen.

Oppdragelsesmandatet vårt i skolen er intet mindre enn å «ruste barn, unge og vaksne til å møte livsens oppgåver og meistre utfordringar saman med andre. Ho skal gi kvar elev kompetanse til å ta hand om seg sjølv og sitt liv, og samtidig overskott og vilje til å vere andre til hjelp» (LK06, s. 1).

Vi skal tilrettelegge for alle mennesketypene i læreplanens generelle del. «Sluttmålet for opplæringa er (intet mindre enn) å oppmuntre den enkelte til å realisere seg sjølv på måtar som kjem fellesskapet til gode – å fostre til menneskelighet for eit samfunn i utvikling» (LK06, s. 8). Elevene skal lære mer enn algebra og leseferdigheter!

read more »

Støtt dr Lipkins forskning! http://www.microbediscovery.org/

Hvis du ser etter noe spesielt på denne siden, kan du søke på siden med eple+F eller ctrl+F

FredagsKilden

– et profesjonsnært tenkerom

Norsklærer med digitalt grensesnitt

– et profesjonsnært tenkerom

Skolestua

– et profesjonsnært tenkerom

Mattelærer'n

– et profesjonsnært tenkerom

Skoleprat med Hanne Sand

Sterke meninger om norsk skole

Sparringmamma

– et profesjonsnært tenkerom

Meldingsboka

Blogg om skole, barnehage og utdanning. Og Utdanningsforbundet.

Mindblog | Roger Steinbakk

– et profesjonsnært tenkerom

Barnehagske betraktninger

– et profesjonsnært tenkerom

Kjetil - about maths

- didactics and digital solutions in maths

dalstroka-innafor.net

skribleri frå Hr. Sinnes

8c - 10c

Blogging fra Hinna skole

Lektor Thues tavle

– et profesjonsnært tenkerom

Eva 2.0

Brenner for digital kompetanse og god læring

LPU

– et profesjonsnært tenkerom

LIV MARIE SCHOUs ARENA

– et profesjonsnært tenkerom

Krumelurebloggen

En lærerblogg om barn med stort læringspotensial (evnerike barn).

Dysleksidama

– et profesjonsnært tenkerom

Knut Michelsens blogg

– et profesjonsnært tenkerom

Best praksis

– et profesjonsnært tenkerom

Lærerrommet

– et profesjonsnært tenkerom

Ut av uføre(t)

– et profesjonsnært tenkerom